Οι Αξίες μας

Ο Όμιλος Saint-Gobain έχει αναπτύξει μια σειρά κοινών αρχών που εφαρμόζονται τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους υπαλλήλους, και έχουν καθορίσει τις δραστηριότητες του Ομίλου μέσα στον χρόνο.

ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο Όμιλος Saint-Gobain θεωρεί ότι οι βασικές αξίες που είναι κοινές για τη διοίκηση και το προσωπικό είναι:

Η επαγγελματική δέσμευση

Σημαίνει μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του ατόμου καθώς και κατάρτιση ώστε να διατηρηθούν και τα δύο ενημερωμένα. Προϋποθέτει προσωπική δέσμευση και προθυμία για την ανάληψη των εργασιών που ανατίθενται και για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης για την εκπλήρωση της εργασίας. Συνεπάγεται την αποτελεσματική συνεισφορά κάθε ατόμου στη μέριμνα για το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια του εργαζομένου.

Ο σεβασμός για τους άλλους

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη κάθε ατόμου. Εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο παγκοσμίως. Συνεπάγεται αποδοχή του πλουραλισμού και των άλλων πολιτισμών, καθώς και των ατόμων κάθε καταγωγής. Εκφράζεται με την ετοιμότητα να ακούσουμε τους άλλους, να ενημερώσουμε, να εξηγήσουμε και να κάνουμε διάλογο.

Η ακεραιότητα

Απαιτεί αυστηρό ενστερνισμό της εντιμότητας σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει συμβιβασμούς σχετικά με τα συμφέροντα του Ομίλου που του έχουν ανατεθεί προς όφελος των δικών του/της συμφερόντων - είτε κινείται μέσα στον Όμιλο είτε για λογαριασμό του Ομίλου με τρίτους, ανεξάρτητα από τις τοπικές πρακτικές. Λεπτομερείς κανόνες συμπεριφοράς μπορεί να ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού του Ομίλου, όπου η φύση των ευθυνών τους το απαιτεί.

Η αφοσίωση

Απαιτεί ειλικρίνεια και τιμιότητα στη συναναστροφή με προϊσταμένους, συναδέλφους, υφισταμένους και τρίτους που συναλλάσσονται με τον Όμιλο. Ειδικότερα, δεν συνάδει με την επιδίωξη των προσωπικών συμφερόντων όταν τα τελευταία έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους της μεμονωμένης εταιρείας ή του Ομίλου ως συνόλου. Συνεπάγεται τον ενστερνισμό των οδηγιών και των εσωτερικών κανόνων των μεμονωμένων εταιρειών και του Ομίλου.

Η αλληλεγγύη

Βασίζεται στο αίσθημα ατομικής ευθύνης στην εργασία, το οποίο υπερισχύει της εγωκεντρικής συλλογιστικής. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και προβάλλει τον καλύτερό μας εαυτό, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της εταιρείας και του Ομίλου. Σημαίνει απόρριψη διοικητικών ή διαχειριστικών μεθόδων που έχουν γνώμονα περισσότερο την προσωπική ικανοποίηση ορισμένων ατόμων παρά τα συμφέροντα της μεμονωμένης εταιρείας ή του Ομίλου ως συνόλου.

ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Όμιλος Saint-Gobain επιθυμεί να ορίσει τις αρχές δράσης που διέπουν τις δραστηριότητες όλων των διοικητικών ομάδων και του προσωπικού κατά την άσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως της εκάστοτε χώρας. Αυτές οι αρχές δράσης μας βοηθούν να επιτυγχάνουμε υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, σε συμμόρφωση προς τη μακροχρόνια στρατηγική του Ομίλου. Αυτές οι αρχές Δράσης είναι:

Σεβασμός στους νόμους

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου πρέπει να εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς όλους τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους τομείς που περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου πρέπει να απαγορεύσουν όλες τις πράξεις, οι οποίες ενδεχομένως παραβιάζουν εφαρμοστέους κανόνες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Πρέπει να απέχουν από κάθε μορφής χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή δραστηριοτήτων, ακόμα και όταν αυτό επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία. Πρέπει, επίσης, να απορρίψουν κάθε μορφή ενεργητικής ή παθητικής διαφθοράς είτε πρόκειται για εγχώριες, είτε για διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, οι εταιρείες του Ομίλου δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τα νομοθετικά κενά ή την ανεπάρκεια οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, όπου αυτό σημαίνει μη συμμόρφωση με τα πρότυπα του Ομίλου Saint-Gobain στους τομείς που περιγράφονται παρακάτω.

Μέριμνα για το περιβάλλον

Οι εταιρείες του ομίλου οφείλουν να προάγουν ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες οι εγκαταστάσεις εταιρειών, όπου κι αν βρίσκονται, πρέπει να διοικούνται με τρόπο που να επιτρέπει τη θέσπιση καθαρά περιβαλλοντικών στόχων και την τακτική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής απόδοσης, καθώς και τη σύγκριση της τελευταίας με τους στόχους. Πρέπει να προσπαθούν σκληρά ώστε να αυξήσουν τα κύρια πρότυπα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική απόδοση των εγκαταστάσεών τους στο επίπεδο ιδιαίτερα αποδοτικών προτύπων που έχουν συγκρίσιμες εγκαταστάσεις του Ομίλου - ακόμα και αν αυτό σημαίνει να ξεπερνούν τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Οι εταιρείες του Ομίλου οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας ενάντια στους κινδύνους για την υγιεινή και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Πρέπει να υιοθετήσουν τακτικές περιορισμού των κινδύνων και να παρακολουθούν στενά την πρέπουσα εφαρμογή τους, εξετάζοντας τα ουσιαστικά αποτελέσματα σε σχέση με τα εφαρμοστέα πρότυπα. Τέτοιες τακτικές αφορούν τόσο τους υπαλλήλους τους όσο και τους υπαλλήλους υπεργολάβων, όταν οι τελευταίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις του Ομίλου. Πρέπει να προσπαθούν σκληρά ώστε να αυξήσουν τα κύρια πρότυπα που σχετίζονται με την απόδοση σε υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους, στα επίπεδα ιδιαίτερα αποδοτικών προτύπων που έχουν συγκρίσιμες εγκαταστάσεις του Ομίλου - ακόμα και αν αυτό σημαίνει να ξεπερνούν τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας

Δικαιώματα των υπαλλήλων

Οι εταιρείες του Ομίλου πρέπει να διασφαλίζουν προσεκτικά ότι τα δικαιώματα των υπαλλήλων χαίρουν σεβασμού. Πρέπει να προάγουν ενεργό διάλογο με τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον, και χωρίς περιορισμούς, πρέπει να σέβονται τους παρακάτω κανόνες, ακόμα και αν δεν προβλέπονται από την τοπική εφαρμοστέα νομοθεσία. Πρέπει να απέχουν από κάθε μορφής προσφυγή σε καταναγκαστική εργασία, υποχρεωτική εργασία, ή παιδική εργασία(3) – άμεσα ή έμμεσα ή μέσω υπεργολάβων, όταν οι τελευταίοι εργάζονται σε εγκαταστάσεις του Ομίλου, ενώ οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφής διάκριση εις βάρος των υπαλλήλων τους, είτε κατά τη διαδικασία πρόσληψης, κατά την πρόσληψη, ή κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της επαγγελματικής σχέσης.