Σημαντική Ενημέρωση προς τους Εργολάβους - Aρθρο 9 του Ν. 4554/2018

Το άρθρο αυτό αποτελεί ενημέρωση προς τους Συνεργάτες μας, Εργολάβους/Υπεργολάβους έργων :

Με το άρθρο 9 του Ν 4554/2018  καθιερώνεται για πρώτη φορά εξαιρετικά αυξημένη, και μάλιστα εις ολόκληρον, ευθύνη όσων αναθέτουν την εκτέλεση έργου σε εργολάβους ή υπεργολάβους σε σχέση με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις τους και ειδικότερα με τις αποδοχές των εργαζομένων σε αυτούς τους εργολάβους ή υπεργολάβους, τις ασφαλιστικές εισφορές τους καθώς και τις αποζημιώσεις απόλυσης.

Με τη διάταξη αυτή, η ανάθεση της εκτέλεσης έργου δημιουργεί στους αναθέτοντες οικονομικούς φορείς πολλαπλές υποχρεώσεις που καταλαμβάνουν τα στάδια της σύναψης των συμβάσεων με τους εργολάβους και τους υπεργολάβους, τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης αυτών με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και την υλοποίηση σειράς διαδικαστικών ενεργειών που θα αποδεικνύουν, έναντι πιθανών ελέγχων, την τήρηση της διάταξης αυτής. Ταυτόχρονα όμως με την επαύξηση των υποχρεώσεων αυτών, που θα καθιστούν έμμεσα ‘εργοδότες’ όσους αναθέτουν την εκτέλεση έργου σε εργολάβους ή υπεργολάβους, η ως άνω διάταξη θα επιφέρει και επί μέρους συνέπειες στους ίδιους τους εργολάβους και  υπεργολάβους, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στους πελάτες τους σημαντικά στοιχεία κόστους και τιμολογιακής πολιτικής.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις επιβάλλονται και στους εργολάβους έναντι των υπεργολάβων αυτών.